Reglement Volksuniversiteit Maasland

Algemeen
*
 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier krijgt de deelnemer één week voor aanvang van de cursus een uitnodiging voor de eerste les met daarop alle benodigde informatie, een bericht van uitstel of annulering van de cursus dan wel een bericht van plaatsing op een wachtlijst. Bij inschrijving voor de Cultuurhistorische wandelingen ontvangt de deelnemer ook één week voor aanvang van de eerste wandeling een mail met informatie. 
* Indien niet anders vermeld, is de cursusprijs gebaseerd op een bedrag excl. boeken, materialen, syllabi enz.
* De vermelde cursustijden en startdata zijn onder voorbehoud. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waardoor er moet worden afgeweken van het programma. Volksuniversiteit Maasland behoudt zich te allen tijde het recht voor een cursus niet te laten starten.
* Tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen worden er geen lessen gegeven. Bij uitval van een les wegens ziekte van een docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. 
* Instromen bij een cursus is mogelijk t/m de tweede week nadat een cursus is gestart. Hierna is instromen niet meer mogelijk. Enkel bij de Cultuurhistorische wandelingen is het mogelijk om tussentijds in te stromen. Wanneer u tussentijds gaat meelopen, betaalt u naar rato. 
* Het afsluiten van een ongevallen verzekering behoort tot de verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
Deelname aan een cursus of wandeling is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, schade, diefstal e.d.
* Elke cursus of wandelgroep kent een maximum aantal deelnemers: vol=vol! Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.
* Indien in het kader van enige cursusactiviteit van carpooling gebruik wordt gemaakt, is de bestuurder van de auto verantwoordelijk voor het afsluiten van een inzittenden verzekering.

Cursusgeld en betalingen
*
 Facturatie vindt plaats in de 1e maand van de kwartalen. De factuur wordt rond de 15e (oktober, januari, april of juli) verzonden en de incasso hiervan is op de 25e (oktober, januari, april of juli). Elke deelnemer betaalt de cursus in 1 termijn. Mocht dit voor iemand niet mogelijk zijn, dan kan daarover contact met ons worden opgenomen via volksuniversiteit@ecsplore.nl.
* Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld.
Uw volledig ingevulde inschrijfformulier is bindend. Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus/wandelreeks en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Het ontbinden van een deelname-overeenkomst is alleen mogelijk tot zes dagen voor aanvang van de cursus/wandeling, waarbij de betalingsverplichting vervalt en/of het cursusgeld wordt gerestitueerd. Per annulering worden altijd €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
* Annuleren na de start van een cursus/wandelreeks is niet mogelijk. De verplichting tot betaling blijft. Het niet deelnemen aan enkele lessen/wandelingen of de volledige cursus/wandelreeks leidt niet tot ontslag van de betalingsverplichting. Uitzonderingen op deze regel zijn vanwege medische noodzaak of bij overlijden. 
* Wanneer u aanspraak wilt maken op de FSI-korting (Stichting Fonds voor Sociale Instellingen) dient dit bij inschrijving van een cursus/wandelreeks (bij opmerkingen) vermeld te worden. Deze korting bedraagt 30% met een max. van €50,00 per cursus. 

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de betaling van de deelnemersbijdrage. Bij uitschrijving zullen wij de gegevens zorgvuldig vernietigen in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens.