Beweegtest

Meten is weten; net zoals de voortgang van taal en rekenen periodiek wordt getoetst, is het belangrijk om de motoriek en leefstijl van kinderen in het primair onderwijs in kaart te brengen. Daarom is er in afstemming met de Jeugdgezondheidszorg een leerlingvolgsysteem ingericht, waarmee in nauwe samenspraak met school, ouders en professionals de motorische ontwikkeling en beweegcarrière worden getest.

Screening
De motorische screening is onderdeel van het programma ‘Beweegstimulering in Sittard-Geleen’, dat zich in samenwerking met stichtingen Kindante, Triade, Innovo en Movare richt op sport, bewegen, voeding en een gezonde leefstijl. Tijdens een extra gymles kijken we met eenvoudige testen naar de motoriek van elke leerling en meten we de lengte en het gewicht. De screening wordt afgenomen door speciaal opgeleide instructeurs van Ecsplore en leerbedrijf SPRINT. Er wordt niet alleen gelet op de motoriek, maar ook op het welbevinden van het kind tijdens de screening. Elke test wordt individueel afgenomen en altijd positief benaderd. Resultaten worden dus niet direct teruggekoppeld aan leerlingen.

Geheimhouding en beveiliging
De testresultaten worden ingevoerd in het digitale leerlingvolgsysteem. Het opslaan van de gegevens gebeurt met alle zorgvuldigheid. Wij conformeren ons aan de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ISO 27001 beveiligingsstandaard.
Graag benadrukken we dat Ecsplore voor het uitvoeren van de beweegtest en het verwerken van alle resultaten een aparte en schriftelijke overeenkomsten met alle betrokken partijen heeft opgesteld en ondertekend. Geheimhouding van alle betrokken medewerkers en de wijze van beveiliging van de geregistreerde gegevens zijn daarin vastgelegd. De individuele resultaten worden na het verlaten van de basisschool bewaard tot uiterlijk het bereiken van het 14e levensjaar van het kind.

Terugkoppeling
Ouders ontvangen via school een overzicht van de resultaten van hun kinderen. De school ontvangt van ons een overzicht van de resultaten van de school en de groepen.
In gezamenlijkheid wordt bekeken welke leerlingen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van motoriek, bewegen en/of leefstijl. Bijvoorbeeld bij een verhoogd BMI. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij de betreffende ouders op de hoogte stellen van de mogelijkheid deel te nemen aan speciale (opvolg)programma’s. Dit altijd in overleg met de school en JGZ.

Effectmeting door de GGD
Naast de rapportage specifiek per school willen wij de gegevens gebruiken voor analyse en onderzoek. De gegevens worden anoniem en gecodeerd verwerkt en geanalyseerd. Resultaten van individuele kinderen worden dus niet weergegeven en zijn op geen enkele manier te herleiden naar het individu. Deze analyse is van belang om mogelijke trends te kunnen signaleren, om de effecten van het programma te meten en eventueel de inhoud ervan aan te scherpen.