BEWEEGTEST

Ecsplore en SPRINT vinden het belangrijk dat iedereen een gezonde en actieve leefstijl heeft. Het programma “Sittard-Geleen in Actie” richt zich daarom tot het primair onderwijs. In overleg met de stichtingen Kindante, Triade, Innovo en Movare zijn we gekomen tot een passend aanbod, dat meerwaarde biedt voor kinderen én leerkrachten. Het programma richt zich in de basis op sport, bewegen, voeding en een gezonde leefstijl in het algemeen. Onderdeel van het programma is de motorische screening van leerlingen. 

Toestemming
Klik hier voor onze pagina met veel
gestelde vragen 
over de toestemmingsverklaring     
 

 

Resultaten
Klik hier als u een u een kindrapport
heeft ontvangen en wilt u bekijken
wat de resultaten betekenen.

 


Waarom screening?

Net als bij rekenen en taal is het van belang om op het gebied van motoriek en leefstijl te kunnen inspelen op het niveau van de leerlingen. Daarom brengen wij dit niveau in kaart met een aantal motorische testen in de gymzaal.

De screening
Tijdens een extra gymles kijken we met eenvoudige testen naar de motoriek van elke leerling. In groep meten we ook de lengte en het gewicht per leerling.

De screening wordt afgenomen door speciaal opgeleide instructeurs van Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT. De testen worden nauwkeurig uitgevoerd. Waarbij niet alleen wordt gelet op de motoriek maar ook op het welbevinden van het kind tijdens de screening. Elke test wordt individueel afgenomen en altijd positief benaderd. Resultaten worden dus niet direct teruggekoppeld aan leerlingen.

Het leerlingvolgsysteem
De testresultaten worden ingevoerd in een digitaal leerlingvolgsysteem. Het opslaan van de gegevens gebeurt met alle zorgvuldigheid. Wij confronmeren ons aan de normen die gelden voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018) en ISO 27001 beveiligingsstandaard. 

Geheimhouding en beveiliging
Graag willen wij benadrukken dat Ecsplore ten behoeve van het uitvoeren van de beweegtest/metingen en het verwerken van alle resultaten, aparte en schriftelijke overeenkomsten met alle betrokken partijen heeft opgesteld en ondertekend. Geheimhouding van alle betrokken medewerkers en de wijze van beveiliging van de geregistreerde gegevens zijn daarin vastgelegd. 

Na het verlaten van de basisschool, worden de individuele resultaten nog bewaard. Uiterlijk bij het bereiken van het 14e levensjaar worden deze vernietigd.

Terugkoppeling van de resultaten
Als ouders ontvangt u van ons via school een overzicht van de resultaten van uw kind.
De school ontvangt van ons een overzicht van de resultaten van de school en groepen. Hiermee krijgt de school een algemene indruk hoe de groepen en school scoort.

Hoe helpen wij kinderen en ouders met deze resultaten?
In gezamenlijkheid wordt bekeken welke leerlingen een extra steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken op het gebied van motoriek, bewegen en/of leefstijl. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u in overleg met school en JGZ u op de hoogte stellen van de mogelijkheid deel te nemen aan speciale (opvolg)programma’s.

Effectmeting door de GGD
Naast de rapportage specifiek per school, willen wij de gegevens gebruiken voor analyse en onderzoek. De gegevens zullen anoniem en gecodeerd verwerkt en geanalyseerd worden. Resultaten van individuele kinderen worden niet weergegeven in deze analyse en zijn op geen enkele manier te herleiden naar het individu.SCHRIJF JE METEEN IN VOOR EEN ACTIVITEIT

 

 

Beweegtest

 

Lees hier meer informatie over de beweegtest op het basisonderwijs

Ontmoetingsdagen


Ontmoet, ontdeken ervaar uw (beweeg)mogelijkheden in de buurt.

Beweeg-o-Theek

 

Check snel al ons sport- en spelmateriaal en reserveer direct en eenvoudig.

Ecsplore werkt in opdracht van de gemeenten SITTARD-GELEEN (uitvoering in samenwerking met SPRINT), BEEKDAELEN en STEIN
Ecsplore is onderdeel van MIK & PIW Groep | Disclaimer | Toegankelijkheidsverklaring | Produced by Produced by www.mediamens.nl www.mediamens.nl