Beweegtest: veel gestelde vragen

1. Wie is Ecsplore?
Stichting Ecsplore werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen.

2. Waarom worden de beweegtesten uitgevoerd?
Stichtingen Kindante, Triade, Innovo, Movare en uw basisschool hechten veel waarde aan een optimale bewegingsontwikkeling van kinderen. De stichtingen, basisscholen en Ecsplore vinden het belangrijk dat iedereen een gezonde en actieve leefstijl heeft. Net als bij rekenen en taal is het van belang om op het gebied van motoriek en leefstijl te kunnen inspelen op het niveau van de leerlingen.

Middels de beweegtesten willen wij het volgende bereiken:

  • Scholen en gemeenten adviseren op het gebied van sport, bewegen, bewegingsonderwijs en leefstijl. En waar noodzakelijk programma’s bijsturen.
  • De ontwikkeling volgen van alle individuele leerlingen op motorisch gebied.
  • Vroegtijdig signaleren van achterstanden op het gebied van motoriek en leefstijl en een passend aanbod creëren voor iedereen.
  • Aanvullend aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn door middel van een extra meetmoment (lengte en gewicht) in groep 4.

3. Welke testen worden afgenomen?
Tijdens de beweegtest maken wij gebruik van de MQ Scan. Deze meet de motorische ontwikkeling van een kind. 

De MQ Scan bestaat uit een klein beweegcircuit, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard spullen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddelde, boven- of ondergemiddelde motorische vaardigheden heeft voor zijn leeftijd.

In groep 4 meten we ook de lengte en het gewicht per leerling als tussenmeting van GGD/JGZ (met sportkleding aan).

Bekijk hier het filmpje hoe deze testen worden afgenomen.

4. Wie neemt de beweegtesten af?
Jaarlijks worden de beweegtesten afgenomen door sport- en beweegprofessionals van Ecsplore.

5. Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn zoon en/of dochter zich prettig voelt bij deze testen?
Elke test wordt individueel afgenomen. Wij vertellen tijdens de uitleg van de oefening nooit de norm, de kinderen weten dus niet of ze eraan voldoen.
De beweegtesten vinden plaats in een herkenbare setting: de gymzaal. De testen worden afgenomen door sport- en beweegprofessionals van Ecsplore. Zij motiveren en stimuleren de kinderen voorafgaand en tijdens het afnemen van de beweegtest. Onze ervaring leert dat kinderen de test als leuk en plezierig ervaren.

6. Wat doen de kinderen zonder toestemming?
Kinderen zonder toestemming nemen uiteraard gewoon deel aan de gymles. Een veelgebruikte methode is het vakkensysteem, waarbij in één van de vakken de beweegtest wordt afgenomen. De kinderen zonder toestemming komen niet in dat vak. Middels groepsverdeling weten wij precies welke groep dat betreft. 

7. Waarom moet ik als ouder toestemming geven?
Voor alle betrokken partijen staan kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Privacy en het nakomen van wet- en regelgeving heeft dan ook onze hoogste prioriteit. Door de aanscherping van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp en AVG) hebben wij expliciete oudertoestemming nodig voor:

  • De deelname van uw kind aan de jaarlijkse beweegtest voor het huidige schooljaar, zit uw kind in groep 4 dan meten we ook de lengte en het gewicht.
  • Het registreren en verwerken van de individuele uitslag van de beweegtest, waardoor we u een persoonlijke terugkoppeling kunnen geven en eventueel met u contact kunnen opnemen.
  • Het delen van anonieme gegevens voor analyse en onderzoek door de GGD.

8. Hoe kan ik toestemming verlenen?
U kunt toestemming geven via het ouderportaal dat door de school wordt gebruikt (in veel gevallen ISY).

U kunt je toestemming altijd intrekken. De verkregen individuele resultaten van de beweegtesten en metingen worden dan vernietigd.

U heeft het recht de testresultaten op ieder moment in te zien. Verder zullen wij elk schooljaar opnieuw toestemming vragen voor deze beweegtest.

9. Op welke manier kan ik mijn toestemming intrekken of herroepen?
Intrekken en herroepen zijn twee verschillende zaken. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment wordt je kind niet meer getest en worden er geen gegevens opgeslagen.

Ook kan toestemming altijd worden herroepen. Vanaf dat moment wordt je kind niet meer getest en worden er geen gegevens opgeslagen. Daarnaast worden met terugwerkende kracht alle eerder verkregen gegevens vernietigd.

Toestemming intrekken of herroepen kan meestal via het ouderportaal waar je ook je toestemming hebt gegeven. De school kan je daarbij helpen.

10. Wat gebeurt er met alle gegevens en resultaten?
De resultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem van MQ Scan. Het opslaan van de gegevens gebeurt met alle zorgvuldigheid. MQ Scan conformeert zich aan de normen die gelden voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018) en ISO 27001 beveiligingsstandaard.

Als ouders ontvangt u een overzicht van de resultaten van uw kind.
De school ontvangt van ons een totaaloverzicht dat niet te herleiden is naar uw zoon/dochter. Hiermee krijgt de school een algemene indruk van de resultaten.

In gezamenlijkheid wordt bekeken welke leerlingen een extra steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken op het gebied van sport en bewegen. Mocht dit het geval zijn, dan kan uw kind vrijblijvend aansluiten bij een van onze speciale (opvolg)programma’s.

11. Wie kunnen de resultaten en gegevens inzien?
Ecsplore kan als enige de gegevens volledig inzien. De school ontvangt van ons een overzicht van de resultaten van de school en groepen. Hiermee krijgt de school een algemene indruk hoe de groepen en school scoort. 

Andere organisatie, bedrijven of gemeentes kunnen geen gegevens inzien. Gemeentes ontvangen een gemeentelijke rapportage. Deze gegevens zijn geanonimiseerd waardoor men op geen enkele manier de mogelijkheid heeft te herleiden. 

12. Worden de gegevens en resultaten van mijn zoon/dochter veilig opgeslagen?
De resultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem van MQ Scan. Het opslaan van de gegevens gebeurt met alle zorgvuldigheid. MQ Scan heeft hiervoor een speciaal opgestelde privacy verklaring met uitgebreide informatie.

De Privacy verklaring van de MQ Scan vind je hier.

MQ Scan conformeert zich aan de normen die gelden voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018) en ISO 27001 beveiligingsstandaard.

13. Wie ziet toe of de privacy en wet bescherming persoonsgegevens juist wordt nageleefd?
De gehele (toestemmings)procedure is door verschillende juristen van zowel GGD, Ecsplore als de stichtingen Kindante en Triade gecheckt op het naleven van de wetgeving. Daarnaast is deze casus voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

14. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Na het verlaten van de basisschool, worden de individuele resultaten nog bewaard. Uiterlijk bij het bereiken van het 14e levensjaar worden deze vernietigd.

15. Welke gegevens worden uitgewisseld met de GGD?
Voor de effectmeting ontvangt de GGD gecodeerde en anonieme data uit het leerlingvolgsysteem. Zij krijgen gegevens over de motorische testen en (in het geval van de groepen 4) de BMI-uitslagen van de leerlingen op school-, wijk-, en stadsniveau. Resultaten van individuele kinderen worden niet weergegeven in deze analyse en zijn op geen enkele manier te herleiden naar het individu.