Beweegtest: veel gestelde vragen

Hieronder leest u veel gestelde vragen over de beweegtest en de daarbij horende antwoorden.

Waarom een beweegtest?
Voldoende en gevarieerd bewegen is belangrijk voor een goede motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Met de jaarlijkse beweegtest meten we de motorische vaardigheden en het niveau van de motorische ontwikkeling. Op basis van het resultaat kunnen we een persoonlijk beweegadvies geven dat de verdere motorische ontwikkeling stimuleert en indien nodig verbetert. Kinderen die het nodig hebben, kunnen we een steuntje in de rug geven.

In het kort willen we met de beweegtest het volgende bereiken:

  • De motorische ontwikkeling van individuele leerlingen volgen.
  • Het op tijd opmerken van achterstanden, zodat een passend beweegaanbod kan worden geboden.

Advies geven aan scholen op het gebied van sport, beweging(sonderwijs) en leefstijl, en waar noodzakelijk programma's aanpassen.

Wat zijn motorische vaardigheden?
Grove motorische vaardigheden vormen de basis van het bewegen van een kind. Denk hierbij aan lopen, rennen, springen, gooien en vangen. Deze vaardigheden zijn nodig voor het uitvoeren van meer complexe bewegingen. De ontwikkeling van deze motorische vaardigheden is belangrijk voor de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind. Goede motorische vaardigheden zijn de basis voor een leven lang met plezier deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Welke test wordt afgenomen? En hoe?
Tijdens de beweegtest maken we gebruik van de MQ Scan. Dit is een speciaal ontwikkelde meetmethode die het vermogen om te bewegen (motoriek) en de ontwikkeling daarvan in kaart kan brengen. 

We nemen de testen af tijdens een gewone gymles. Dat doen we met een leuke en eenvoudige track, afgestemd op de leeftijd en het niveau van de kinderen.  De tijd die die nodig is om het circuit af te leggen, geeft aan of een kind gemiddeld, boven of onder gemiddeld scoort voor zijn of haar leeftijd.

Wie neemt de beweegtesten af?
De beweegtesten worden afgenomen door sport- en beweegprofessionals van Ecsplore.

Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn zoon en/of dochter zich prettig voelt bij deze testen?
De beweegtesten zijn altijd in de gym- of speelzaal. Een plek waar de kinderen bekend en vertrouwd zijn. 
Eerst wordt het beweegcircuit uitgelegd. Daarna mogen de kinderen oefenen. Daarbij krijgen ze tips. We vertellen echter nooit wat de norm is. Alles is goed!
Als alle kinderen weten wat de bedoeling is, gaan we de test afnemen. Dat doet ieder kind één voor één. Omdat het niet gaat om goed of fout, is het een leuk track dat als plezierig wordt ervaren. De kinderen worden positief gemotiveerd en aangemoedigd. 

Hoe komen de resultaten tot stand?
De resultaten worden ingevoerd in de MQ Scan. Dit bepaalt de score aan de hand van de tijdscore - in relatie tot de leeftijd en het geslacht - van het kind. Per leeftijdscategorie (onder-, midden- of bovenbouw) verschilt de (tijd)norm waaraan de kinderen moeten voldoen. Hierbij wordt ook gekeken naar de beweegbaan die het kind loopt.  

Moet ik toestemming geven voor het afnemen van de test?
We testen uw kind niet zonder uw specifieke toestemming. Toestemming geeft u elk jaar opnieuw. Dit kan via een toestemmingsformulier in het ouderportaal van school. U krijgt daarover bericht.
Geeft u: 

  • Toestemming? Dan wordt de gegevens van uw kind met ons gedeeld en uw kind getest en worden de resultaten door ons verwerkt.
  • Geen toestemming? Dan wordt uw kind NIET getest. 
  • Geen reactie? Dan wordt uw kind NIET getest.

Wat gebeurt er met alle gegevens en resultaten van de testen?
Als u toestemming heeft gegeven, worden de persoonlijke gegevens met ons gedeeld en door ons van tevoren in de app van MQ Scan ingevoerd. Tijdens het testen wordt dezelfde app gebruikt. We meten de tijd die een leerling nodig heeft voor het afleggen van het circuit. Het opslaan van de gegevens gebeurt zorgvuldig en veilig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en  de ISO 27001 beveiligingsstandaard'. 

Na verwerking van de gegevens en resultaten ontvangen ouders na circa 3 weken een persoonlijk overzicht met resultaten en een bijbehorend beweegadvies. De verspreiding hiervan gebeurt in samenwerking met school.

De school ontvangt daarnaast een totaaloverzicht van de resultaten.
Samen wordt bekeken welke kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Waarom moet ik toestemming geven?
De testen geven een beeld van de lichamelijke en motorische ontwikkeling van een kind. Dat zijn persoonlijke gegevens die vertrouwelijk zijn. Volgens wet- en regelgeving die de privacy garandeert (AVG) hebben wij vooraf uw specifieke toestemming nodig voor:

  • deelname van uw kind aan de jaarlijkse beweegtest in het huidige schooljaar.
  • Het uitvoeren van de beweegtest en het registreren van de resultaten. Daardoor kunnen we u een persoonlijke terugkoppeling geven.
  • Het delen van anonieme gegevens voor analyse en onderzoek door de GGD.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken of herroepen? En hoe?
U kunt uw toestemming altijd intrekken of herroepen. Dit zijn twee verschillende mogelijkheden.

  1. Intrekken gebeurt voor aanvang van de beweegtest. Er worden dan geen gegevens met ons gedeeld en uw kind wordt dan niet getest.
  2. Van herroepen is sprake als de gegevens al zijn gedeeld en/of de beweegtest is afgenomen. Is de beweegtest nog niet afgenomen op school, dan wordt uw kind niet getest. Alle verkregen gegevens worden door ons verwijderd. 

Intrekken of herroepen kan via het ouderportaal. School en/of Ecsplore kunnen u daarbij helpen.

Wie kunnen de resultaten en gegevens van mijn kind inzien?
Alleen medewerkers van Ecsplore die bij de beweegtesten zijn betrokken, hebben toegang tot de gegevens en resultaten. 
De school helpt bij het uitdelen van de rapporten. Daarnaast krijgt school een overzicht van de totale resultaten. 
Ook gemeenten ontvangen een rapportage. Hierin is te zien die gemeente ‘scoort’. Deze rapportage is volledig anoniem. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Alle gegevens en resultaten worden bewaard tot het einde van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin de jaarlijkse beweegtest is uitgevoerd.

Wat als ik geen toestemming geef?
In de groepsindeling houden we daarmee rekening. Uw kind neemt wel gewoon deel aan de gymles. We werken tijdens deze gymles in vakken; in één van die vakken wordt de beweegtest afgenomen. Uw kind komt tijdens de gymles niet in dat vak of oefent het parcours als onderdeel van de gymles, uiteraard zonder testmoment.

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar souad.hoofwijk@ecsplore.nl.
Informatie over Ecsplore leest u op deze website.