Beweegtest: veel gestelde vragen

1. Wie is Ecsplore?
Stichting Ecsplore werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen.

2. Wie is SPRINT?
SPRINT is het sportieve leerbedrijf van Sportstichting Sittard-Geleen. Vanuit hier vindt coördinatie plaats van leerwerkplekken, stages en beroepspraktijkvorming met rendement voor de sociaal-maatschappelijke sector én het onderwijs. SPRINT is thuisbasis van zo’n 50 studenten. Op momenten groeit de samenwerking met het onderwijs tot de gelijktijdige inzet van meer dan 200 studenten.

3. Waarom worden de beweegtesten uitgevoerd?
Stichtingen Kindante, Triade, Innovo, Movare en uw basisschool hechten veel waarde aan een optimale bewegingsontwikkeling van kinderen. De stichtingen, basisscholen, Ecsplore en SPRINT vinden het belangrijk dat iedereen een gezonde en actieve leefstijl heeft. Net als bij rekenen en taal is het van belang om op het gebied van motoriek en leefstijl te kunnen inspelen op het niveau van de leerlingen.

Middels de beweegtesten willen wij het volgende bereiken:

 • Scholen en gemeenten adviseren op het gebied van sport, bewegen, bewegingsonderwijs en leefstijl. En waar noodzakelijk programma’s bijsturen.
 • De ontwikkeling volgen van alle individuele leerlingen op motorisch gebied.
 • Vroegtijdig signaleren van achterstanden op het gebied van motoriek en leefstijl en een passend aanbod creëren voor iedereen.
 • Aanvullend aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn door middel van een extra meetmoment (lengte en gewicht) in groep 4.

4. Welke testen worden afgenomen?
Tijdens de beweegtest maken wij gebruik van een tweetal gevalideerde testen.

De 4 Skills Test. Deze test meet de motorische vaardigheid van kinderen en volwassenen vanaf 4 jaar. Uitgangspunt van de 4 Skills Test vormen observaties en registraties van de onderstaande 4 vaardigheden:

 • Hinkelen (dynamisch evenwicht)
 • Stilstaan op één been (statisch evenwicht)
 • Huppel en spring oefeningen (coördinatie van ledematen)
 • Stuiten met een bal (oog-lichaam coördinatie)

Daarnaast maken we gebruik van de MQ Scan (motorische quotiënt). Deze meet de motorische ontwikkeling van een kind. 

De MQ Scan bestaat uit een klein beweegcircuit, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard spullen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddelde, boven- of ondergemiddelde motorische vaardigheden heeft voor zijn leeftijd.

In groep 4 meten we ook de lengte en het gewicht per leerling als tussenmeting van GGD/JGZ (met sportkleding aan).

Bekijk ook het filmpje hoe deze testen worden afgenomen.

5. Wie neemt de beweegtesten af?
De beweegtesten worden afgenomen door speciaal opgeleide instructeurs van Ecsplore. Zij worden hierin ondersteund door professionals in opleiding van leerbedrijf SPRINT. De groepsleerkracht is altijd aanwezig tijdens de test.

6. Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn zoon en/of dochter zich prettig voelt bij deze testen?
Elke test wordt individueel afgenomen. Wij vertellen tijdens de uitleg van de oefening nooit de norm, de kinderen weten dus niet of ze eraan voldoen.
De beweegtesten vinden plaats in een herkenbare setting: de gymzaal. De testen worden afgenomen door speciaal opgeleide instructeurs van Ecsplore. Zij worden ondersteund door professionals in opleiding van leerbedrijf SPRINT. De groepsleerkracht is altijd aanwezig tijdens de test. Onze ervaring leert dat kinderen de testen als leuk en plezierig ervaren.

7. Waarom moet ik als ouder toestemming geven?
Voor alle betrokken partijen staan kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Privacy en het nakomen van wet- en regelgeving heeft dan ook onze hoogste prioriteit. Door de aanscherping van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp en AVG) hebben wij expliciete oudertoestemming nodig voor:

 • De deelname van het kind aan de jaarlijkse beweegtest voor alle groepen, zit hij/zij in groep 4 dan vragen we ook toestemming voor de meting van lengte en gewicht.
 • De (anonieme) analyse en onderzoek door de GGD, en het registreren en verwerken van de individuele testresultaten en het naar aanleiding daarvan terugkoppeling geven.
 • Het delen van de resultaten van de metingen van lengte en gewicht in groep 4 met de partners GGD/JGZ/CJG, die naar aanleiding daarvan contact met de ouders kunnen opnemen.

8. Hoe kan ik toestemming verlenen?
Je kunt toestemming geven via het ouderportaal dat door de school wordt gebruikt (in veel gevallen ISY) of door verkregen toestemmingsformulier op papier.

Je kunt je toestemming altijd intrekken. De verkregen individuele resultaten van de beweegtesten en metingen worden dan vernietigd.
Voor de goede orde merken wij op dat je recht hebt de testresultaten op ieder moment in te zien. Verder zullen we ieder schooljaar opnieuw toestemming voor deze beweegtest vragen.

9. Op welke manier kan ik mijn toestemming intrekken of herroepen?
Intrekken en herroepen zijn twee verschillende zaken. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment wordt je kind niet meer getest en worden er geen gegevens opgeslagen.

Ook kan toestemming altijd worden herroepen. Vanaf dat moment wordt je kind niet meer getest en worden er geen gegevens opgeslagen. Daarnaast worden met terugwerkende kracht alle eerder verkregen gegevens vernietigd.

Toestemming intrekken of herroepen kan meestal via het ouderportaal waar je ook je toestemming hebt gegeven. De school kan je daarbij helpen.

10. Wat gebeurt er met alle gegevens en resultaten?
De resultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsystemen Stimuliz of MQ Scan. Het opslaan van de gegevens gebeurt met alle zorgvuldigheid. Stimuliz en MQ Scan conformeren zich aan de normen die gelden voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018) en ISO 27001 beveiligingsstandaard.

Ouders ontvangen van ons via school een overzicht van de resultaten van het kind.
De school ontvangt van ons een overzicht van de resultaten van de school en groepen. Hiermee krijgt de school een algemene indruk hoe de groepen en school scoort.

In gezamenlijkheid wordt bekeken welke leerlingen een extra steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken op het gebied van motoriek, bewegen en/of leefstijl. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij je in overleg met school en JGZ op de hoogte stellen van de mogelijkheid deel te nemen aan speciale (opvolg)programma’s.

 11. Wie kunnen de resultaten en gegevens inzien?
Ecsplore kan als enige de gegevens volledig inzien. De school ontvangt van ons een overzicht van de resultaten van de school en groepen. Hiermee krijgt de school een algemene indruk hoe de groepen en school scoort. Doorverwijzingen of uitnodigingen naar een eventueel motorisch opvolgprogramma vinden altijd vanuit Ecsplore plaats.

Andere organisatie, bedrijven of gemeentes kunnen geen gegevens inzien. Gemeentes ontvangen een gemeentelijke rapportage.

12. Worden de gegevens en resultaten van mijn zoon/dochter veilig opgeslagen?
De resultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem Stimuliz of MQ Scan. Het opslaan van de gegevens gebeurt met alle zorgvuldigheid. Stimuliz heeft hiervoor een speciaal opgestelde privacy verklaring met uitgebreide informatie, zie de website.

Stimuliz en MQ Scan conformeren zich aan de normen die gelden voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 2018) en ISO 27001 beveiligingsstandaard.

De Privacy verklaring van de MQ Scan vind je hier.

13. Wie ziet toe of de privacy en wet bescherming persoonsgegevens juist wordt nageleefd?
De gehele (toestemmings)procedure is door verschillende juristen van zowel GGD, Ecsplore als de stichtingen Kindante en Triade gecheckt op het naleven van de wetgeving. Daarnaast is deze casus voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

14. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens van alle klassen worden online opgeslagen tot en met groep 8 in het digitaal leerlingvolgsysteem Stimuliz. Daarna zijn de gegevens nog maximaal één jaar opvraagbaar. Na dit jaar worden de gegevens vernietigd.

15. Wat houdt de effectmeting in en waarom?
Na enkele jaren uitvoeren van programma’s op scholen, willen wij graag onderzoeken of onze programma’s inderdaad het gewenste effect hebben gehad, of ze een bijdrage leveren aan de verbetering van de motoriek en het gezond gewicht van de leerlingen op school-, wijk-, en stadsniveau. Resultaten van individuele kinderen worden niet weergegeven in deze analyse en zijn op geen enkele manier te herleiden naar het individu.

Doel van de effectmeting is meerledig:

 • Aantonen van effecten en resultaten van preventieve programma’s die Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT uitvoeren.
 • De motorische gesteldheid van leerlingen onder de aandacht brengen van scholen en gemeente en hen eventueel aan te zetten tot de verdere ontwikkeling van gericht preventief beleid en programma’s.
 • De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om het lokale beleid en/of programma’s op gebied van sport, bewegen en gezondheid bij te sturen.

16. Welke gegevens worden uitgewisseld met de GGD?
Voor de effectmeting ontvangt de GGD gecodeerde en anonieme data uit het leerlingvolgsysteem. Zij krijgen gegevens over de motorische testen en de BMI meting behaalde score van de leerlingen op school-, wijk-, en stadsniveau. Resultaten van individuele kinderen worden niet weergegeven in deze analyse en zijn op geen enkele manier te herleiden naar het individu.